Công trình đang thi công

CITY FOCUS LIGHTING

CITY FOCUS LIGHTING

Ban chỉ huy công trường tiến hành cho công nhân học an toàn lao động vào mỗi buổi sáng trước khi làm việc
CITY FOCUS LIGHTING

CITY FOCUS LIGHTING

Dự án đang trong quá trình thi công
CITY FOCUS LIGHTING

CITY FOCUS LIGHTING

Dự án đang trong quá trình thi công
CITY FOCUS LIGHTING

CITY FOCUS LIGHTING

Dự án đang trong quá trình thi công
CITY FOCUS LIGHTING

CITY FOCUS LIGHTING

Dự án đang trong quá trình thi công
CITY FOCUS LIGHTING

CITY FOCUS LIGHTING

Dự án đang trong quá trình thi công
CITY FOCUS LIGHTING

CITY FOCUS LIGHTING

Dự án đang trong quá trình thi công
CITY FOCUS LIGHTING

CITY FOCUS LIGHTING

Lễ khởi công