Tính bền vững

QUẢN LÝ GIẢI PHÁP - HIỆU QUẢ

Quy trình PDCA lần đầu tiên được Walter Andrew Shewhart đề cập năm 1939 trong sách "Statistical method from the viewpoint of quality control" – Tạm dịch "Phương pháp thống kê dưới quan điểm kiểm soát chất lượng".Năm 1950, William Edwards Deming phát biểu  cải tiến Chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act) từ nền tảng lý thuyết của Walter A. Shewhart thành một phiên bản hoàn chỉnh. Quy trình PDCA được áp dụng rộng rãi tại Nhật Bản trong giai đoạn khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ II.
Quy trình PDCA
Cụm trừ P-D-C-A là viết tắt của:
Plan - Lập kế hoạch
Do – Thực hiện kế hoạch đã lập.
Check – Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.
Act – Thực hiện điều chỉnh, cải tiến thích hợp, sau đó bắt đầu lại việc lập kế hoạch điều chỉnh cải tiến này và thực hiện chu trình P-D-C-A mớ

KATA luôn đi đầu, áp dụng chính sách PDCA để quản lí công việc và nhanh chóng đạt được thành công hiểu quả tốt nhất trong quản lí các dự án xây dựng.Các tin khác

icon zalo